Public Round List


Round ID Start Time Duration Game Mode Map Name Station Name Tools
35303 2:54:25 Heresy Yogstation East Fortress XLIX
35279 0:47:02 Heresy Yogstation Carp Continent Theta
35272 1:40:40 Heresy Yogstation Mother's Village I
35256 2:16:55 Heresy Yogstation Skeleton Environment 83
35183 2:10:13 Heresy Yogsdelta Carp Complex Juliet
35137 2:16:44 Heresy Yogstation Explosive Lab 87
35113 1:57:26 Heresy Yogsdelta West Country Six
35090 2:12:01 Heresy Yogstation Space Monkey Xi
35081 1:14:11 Heresy Yogstation Mime Planet-Cracker Foxtrot
35069 1:40:28 Heresy Yogstation Mime Airstrip LXX
35067 2:09:56 Heresy Yogstation East Village Five
35052 1:51:22 Heresy Yogstation Ork Environment Charlie
35050 1:58:22 Heresy Yogstation Dorf Office Quebec
35034 1:44:19 Heresy Yogstation Earth Frontier V
35023 1:46:27 Heresy Yogstation Green Base Nine
35010 1:56:13 Heresy Yogstation Femboy Hooters
35006 1:52:15 Heresy Yogstation Chong Tomb 23
34996 1:41:12 Heresy Yogstation Scaredy Monitor Upsilon
34990 1:47:37 Heresy Yogstation Prefix Platform Chi
34982 1:01:29 Heresy Yogstation Control Village LXXXII